اشتراک در خبرنامه

آماده سازی سطح

 

 عملکرد پوشش ها برای محافظت فولاد شدیداً بـه وضـعیت سـطح فـولاد قبل از اعمال آن ها بستگی دارد. عوامل اصلی شناخته شده موثر در این عملکرد عبارتند از:
- وجود زنگ و اکسید آهن ناشی از نورد

- وجود ناخالصی در سطح شامل، نمک ها، گرد وغبار، روغن ها و چربی
- پروفایل سطح.

 

چهار استاندارد بین المللی که به آماده سـازی سـطوح فولادی می پردازند شامل:
- ISO 8501 ارزیابی چشمی تمیزی سطح
- ISO 8502 آزمایش های ارزیابی تمیزی سطح
- ISO 8503 مشخصات زبری سـطوح فولادی تمیز شده با پاشش
- ISO 8504 روش های آماده سازی سطوح;

 

بطورکلی درجات زنگ زدگی به چهار دسته D,C,B,A طبق بندی می شوند. که بصورت زیرتعریف میشوند:
A: سطح فولاد به مقدار زیاد با اکسید زنگ ناشی از نورد پوشیده شده، ولی میزان زنگ زدگی کم است.
B: سطح فولاد شروع به زنگ زدگی می کند و اکسید زنگ های ناشی از نورد شروع به جدا شدن می نمایند.
C: سطح فولاد دارای اکسید زنگ های ناشی از نورد می باشد و حفره های ریز قابل مشاهده با چشم وجود دارد.
D: سطح فولاد دارای اکسید زنگ های ناشی از نورد می باشد وخوردگی حفرهای وسیعی که باچشم قابل رویت است وجود دارد.

surface Prepration-آماده سازی سطح

 

قبل از آماده سازی، سطوحی که پوشش خواهد گردید می بایست به طور مشهود و برای حصول اطمینان از عدم وجود فرورفتگی، پاشش جوش و دیگر نواقص احتمالی موجود توسط پیمانکار مربوطه مورد بازدید و کنترل قرار گیرد. نواقص فوق الاشاره در صورت وجود می بایستخشک، تمیز و عاری از هرگونه آلودگی نظیر گریس، گرد و خاک، ذرات جدا شده سطحی، نمک های حلال، روغن و دیگر موادی که دارای اثر سوء بر آماده سازی سطح و یا چسبندگی پوشش به سطح می گردد، باشد. روغن، گریس، مواد قیری و غیره می بایست با استفاده از حلال تمیزکننده مناسب از سطوح فلز زدوده شود. استفااده از حلال هایی که پسماند بر روی سطح لوله باقی می گذارند مجاز نمی باشد.

میزان آلودگی سطح می بایست بر طبق استاندارد ISO 8502-3 اندازه گیری گردد.

 

تمیزی سطح
موارد مورد استفاده جهت تمیزکاری سطوح اعم از شن، گریت و یا شات می بایست طبق مشخصات مندرج در استانداردهای ISO 11124 یا ISO 11126 باشد. مواد پاششی مصرفی جهت آماده سازی سطح می بایست علاوه بر مناسب بودن جهت حصول درجه تمیزی و زبری مورد نظر، از نظر موازین HSE به تایید نماینده کارفرما برسد. آماده سازی سطح در شرایط نامساعد آب و هوای بارانی، رطوبت بالا و شرجی، گرد و غبار، طوفان شن و محدودیت دید مجاز نمی باشد.

مواد سند بلاست قبل از مصرف می بایست مورد بازرسی قرار گرفته و فاقد هرگونه آلودگی چربی، نمک و رطوبت باشد. و همچنین در حین عملیات تمیزکاری، درجه حرارت سطح لوله می بایست بالاتر از 5˚C و نیز حداقل 3˚C بالای نقطه شبنم محیط باشد،