اشتراک در خبرنامه

تحقیق و توسعه

نیک محضر اسپادانا

هدف از ایجاد واحد تحقیق و توسعه در شرکت نیک محضر اسپادانا به وجود آوردن شرایطی است جهت انجام فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی در جهت افزایش رضایت مشتریان کارخانه اعم از کارفرمایان،پیمانکاران،مشاوران و بازرسان؛ که این فعالیت ها توسط پرسنل شرکت نیک محضر اسپادنا صورت می پذیرد؛ پرسنلی که آشنا به محیط درون و بیرون کارخانه هستند و تسلط کامل به الزامات و فرآیند اجرایی مدیریت کیفیت طبق استاندارد ISO 9001:2008را دارند، بطوریکه نتیجه حاصل از این اقدام تولید ارزش برای مشتریان و به دنبال آن افزایش رقابت پذیری در بازار فروش می باشد.

 

بیانیه و ماموریت

چشم انداز:شرکت نیک محضر اسپادنا با پرسنل خلاق، مسئولیت پذیر و با انگیزه، سازمانی است یاد گیرنده و متعهد به مسئولیت های اخلاقی و حرفه ای.

ماموریت: شرکت نیک محضر اسپادانا با تولید اکثر پوشش های لوله های فلزی در راستای اعتلا و بهبود کیفیت تولیدات موجود تلاش می کند.

در شرایط فعلی که بازار رقابتی می باشد و تصمیم گیری براساس دانش ضرورت یافته است، استقرار واحد R&D بسیار می تواند در تصمیم گیری ها موثر باشد. همچنین نظارت بر  واحد کنترل کیفیت محصولات و حفظ شرایط بهبود عملکرد کلیه واحدها با توجه به استانداردهای فنی مربوطه و الزامات سیستم های مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای از جمله اهدافی است که با شکل گیری این واحد محقق می شوند.

بیشتر بخوانید

پروژه های تحقیقاتی

- High temperature Coating
- Nanotechnology

- Corrosion-resistant materials
- Cathodic Protection

تاییدیه پروژه های تحقیقاتی

Nano Approval.pdf

نیک محضر اسپادانا

مقالات منتشر شده واحد تحقیق و توسعه نیک محضر اسپادانا

 سنتز نانو ذرات اکسیدآهن و اصلاح عبورپذیری پوشش اپوکسی بوسیله این نانو ذرات

بررسی و اصلاح میزان جدایش در پوشش های اپوکسی حاوی نانو ذرات اکسیدآهن


مقالات پوشش

Description and modeling of polyurethane hydrolysis used

Corrosion of Pipe Steel in CO2 Containing Impurities

Effect of zinc oxide in combating corrosion in zinc-rich primer

Corrosion Resistance of Nano-particle

Resistance of Steel and Nano-Coating