اشتراک در خبرنامه

انتخاب پوشش

 

 ویژگی های مطلوب یک پوشش که حین انتخاب باید به آن ها توجه شود شامل : عایق الکتریکی موثر- سهولت کاربرد - برای پوشش لوله با کمترین نقص - چسبندگی به سطح فلز - ضریب مقاومت ویژه الکتریکی - مقاوم در برابر جدا شدن - سهولت تعمیر - نوع خاک و خاک ریزی  - درجه حرارت عملیاتی لوله - موقعیت فیزیکی و جغرافیایی - حمل و انبار کردن لوله پوشش دار - شدت جریان مورد نیاز برای حفاظت از یک سازه مدفون می باشند .

 

معیار انتخاب پوشش

در جمع بندی انتخاب پوشش جهت انتخاب سیستم پوشش بهینه معیارهای زیر را باید در نظر گرفت :
-  مقاوم در مقابل تخریب ناشی از محیط خورنده
-  مقاوم در مقابل تخلیه الکتریکی
-  مقاوم در مقابل انتقال و نفوذ رطوبت
-  قابل اجرا با حداقل عیب
-  مقاوم در مقابل باکتری ، رشد میکروبی و ریشه های گیاه
-  چسبندگی خوب به سطوح فلزی
-  مقاوم در مقابل آسیب مکانیکی در حین جابجایی ، انبار کردن و نصب
-  مقاوم در مقابل جدا شدن کاتدی
-  سهولت تعمیر
-  پایدار بودن ویژگی های فیزیکی با گذشت زمان
-  داشتن شرایط مناسب در حین جابجایی ، انبار ، ساخت و نصب
-  دارا بودن جدیدترین فناوری برای اجرای پوشش ها
-  برآورده نمودن الزامات بازرسی و کنترل کیفی در حین اجرای پوشش
-  هزینه و در دسترس بودن
-  جذب کم آب
-  سازگاری با نوع حفاظت کاتدی سیستم لوله های زیر دریا
-  سازگاری با دمای عملیاتی
-  مقاوم در مقابل تخریب در آینده در محیط های داخل آب

برای سیستم های پوششی مختلف چگالی جریان و پتانسیل طبق استاندارد IPS-E-TP-270 در جداول ذیل نمایش داده می شوند.

 

 چگالی جریان برای پوشش های مختلف خط لوله در دمای عملیاتی تا 30 درجه سانتی گراد

 

محدوده اختلاف پتانسیل در زمان قطع جریان برای پوشش های زیرزمینی (در مقابل نیم پیل مس/سولفات مس)

 

عوامل موثر در طراحی پوشش خط لوله

عوامل اصلی در طراحی پوشش های خطوط لوله عبارتند از :
- قطر و طول لوله

- درجه حرارت داخل لوله بهره برداری
- فشار و تواتر انبساط و انقباض ها
- مقاومت خاک ، اجزا ، خاک و توان تنشی خاک
- وضعیت آماری مسیر خط لوله و حریم آن
- در دسترس بودن کالاها و مناسب بودن هزینه
- محدودیت های دسترسی به محل کار
- در دسترس بودن برای تعمیر و کثرت احتمالی تعمیرات
- شرایط نیروی کار موردنیاز در محل
- انتقال و جابجایی لوله
- در دسترس بودن برق در کنار خط لوله برای اعمال جریان پیوسته در تأسیسات حفاظت کاتدی
- دسترسی به تجهیزات
- مقررات خاص ایمنی و حفاظتی که باعث محدودیت در طراحی پوشش می شود .
- وضعیت حفاظتی خط لوله همجوار

برخی مشخصات سیستم های پوشش مختلف طبق استاندارد IPS-E-TP-270  در جدول ذیل ارائه می گردد :